De Ware Agenda van de Elite:

Klaus Schwab's boek: The Great RESET

Doel 1: Beëindig armoede in al zijn vormen overal.
VERTALING: Zet iedereen op overheidszorg,voedselzegels, huisvestingsubsidies... en handouts die hen gehoorzame slaven maken voor de wereldwijde overheid. Sta nooit toe dat de mobiliteit van de mensen zichzelf kan helpen. I.P daarvan, leer massale victimisering en gehoorzaamheid aan de overheid, dat een maandelijkse vergoeding geeft voor o.a. voedsel en medicijnen en benoem het: ARMOEDEBESTRIJDING....

Doel 2: Eindig honger, bereik voedselzekerheid, verbeterde voeding en bevorder duurzame landbouw... VERTALING: Voorzie de hele planeet met GMO en monsantos gepatendeerde zaden, terwijl het gebruik van dodelijke herbiciden wordt verhoogd, onder de valse aanspraak van: verhoogde productie van voedingsgewassen. Ingenieur genetisch gemodificeerde planten, om specifieke vitamine chemicaliën te stimuleren, terwijl ze geen idee hebben van de lange termijn gevolgen van gen. vervuiling of kruis-soort gen. experimenten openlijk uitgevoerd in een fragiel ecosysteem.

Doel 3: Zorg voor een gezond leven en bevorder het welzijn voor iedereen in alle leeftijden: VERTALING: Mandaad 100+ vaccins voor alle kinderen en volwassenen verplicht, bedreig de ouders met arrestatie en gevangenisstraf als zij niet meewerken. Druk zwaar medicatiegebruik op kinderen en tieners terwijl u: Screening programma's uitrolt. Bel preventieprogramma's voor massamedicatie en beweer dat ze de gezondheid van de burgers verbeteren.


Doel 4: Bereik gendergelijkheid en bematig alle vrouwen en meiden.. VERTALING: Criminaliseer het christendom, marginaliseer heteroseksualiteit en demoniseer mannen en bevorder de LGTB ( Lesbian,Gay,Bisexual,Transgender) agenda overal... Het echte doel is nooit gelijkheid, maar eerder de marginalisatie en schaming van iemand die in ieder geval mannelijke eigenschappen uitmaakt. Het uiteindelijke doel is om de maatschappij te feminiseren en het creëren van wijdverspreide acceptatie van zachte gehoorzaamheid, samen met de zelfverwakkerde ideeën van gemeenschappelijk eigendom en delen, omdat alleen mannelijke energie de kracht heeft, om op te staan tegen onderdrukking en het vechten voor de mensenrechten. De onderdrukking van mannelijke energie is de sleutel tot het behoud van de bevolking in een staat van eeuwige toewijding.

Doel 5: Zorg voor beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitair voor iedereen... VERTALING: Grote bedrijven toestaan om de watervoorziening van de wereld te beheersen en monopolyprijzen aan te trekken om nieuwe waterinfrastructuur te bouwen die beschikbaarheid garandeert.


Doel 6: Bevorderen van duurzame economische groei, volledig en productief en fatsoenlijk werk voor iedereen... VERTALING: Regel kleine zaken uit het bestaan met overheidsmandige minimumloon die hele sectoren van de economie failliet maakt. Werkgevers dwingen om te voldoen aan het verhuren van LGBT (Lesbians,Gay,bisexual, Transgender) werknemers) zie Hollywood en de tv industrie, terwijl de loondiensten onder een centraal geplande werkeconomie worden gedicteerd door de overheid. Vernietig de vrije markteconomie en ontken vergunningen en licenties aan bedrijven die niet aan de overheid dicteren.....

Doel 7: Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisatie en bevorder innovatie... VERTALING: Leg landen in extreme schulden bij de wereldbank en geef schuldgeld om corrupte bedrijven in te huren om grootschalige infrastructuurprojecten te bouwen, die ontwikkelingslanden in een eindeloze spiraal van schulden in de val lokken...


Doel 8: Steden en menselijke nederzettingen inclusief: veilig,veerkrachtig en duurzaam maken... VERTALING: Verbied alle wapenbezit voor prive-burgers, en concentreer wapens in de handen van gehoorzame overheidshandhavers, die heersen over een ongewapende, tot slaaf gemaakte klasse van arme arbeiders. Strafbaar maken van leven in de meeste landelijke gebieden, door het instellen van: beschermde gebieden in het honger-spel stijl, waarvan de overheid beweert dat ze eigendom zijn van het volk ( ook al mogen er geen mensen wonen) Forceer alle mensen in dicht opeengepakte, streng gecontroleerde steden, waar ze onder 24/7 bewaking staan en onderhevig zijn aan gemakkelijke manipulatie door de overheid....

Doel 9: Zorgen voor duurzame consumptie en productiepatronen..... VERTALING: Begin met het heffen van punitieve belastingen op het verbruik van fossiele brandstoffen en elektriciteit, mensen dwingen te leven onder omstandigheden van verslechtering van de levensstandaard, die steeds meer lijken op de omstandigheden in de 2e wereldoorlog. Gebruik campagnes voor sociale beïnvloeding in: TV-Films-en Sociale media, om mensen te beschamen die benzine,water of elektriciteit gebruiken. Creëer een sociale constructie van veelpraters en knutselaars die hun buren verraden in ruil voor bv: voedsel of angst die de mens door de overheid is voorgelegd. (gebeurd nu in de coronatijd met maatregelen, die voor mensen met gezond verstand niet te onderbouwen zijn).

Doel 10: Neem urgente maatregelen om de klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden.... VERTALING: Stel quota voor energieverbruik in voor elk mens, en begin met straffen of zelfs criminaliseren van levensstijlbeslissingen, die de limieten voor energiegebruik van regeringen overschrijden (slimme meters). Instellen van totale bewaking van individuen om hun energieverbruik op te sporen en te berekenen. Straf privé bezit en dwing de massa naar openbaar vervoer, waar TSA- grommers en gezichtsherkennings-cameras de bewegingen van elk persoon kunnen volgen en registreren.

Doel 11: Conserveer en duurzaam gebruik v/d oceanen,zeeën en marine bronnen, voor duurzame ontwikkelingen...VERTALING: Door een verbod op de meeste oceaanvisserij, stort de voedselvoorraad in een extreem tekort en zorgt voor een op hol geslagen voedselprijsinflatie, die nog meer mensen in economische wanhoop brengt. De exploitatie van particuliere vissersvaartuigen criminaliseren, en alle activiteiten op het gebied van de zeevisserij, onder controle van de centrale planning van de overheid plaatsen. Sta alleen begunstigde bedrijven toe om oceaanvisserijactiviteiten ui te voeren en maak deze beslissing uitsluitend gebaseerd op welke bedrijven: de meeste campagnebijdragen geven aan corrupte wetgevers..

Doel 12: Beschermen, herstellen en bevorderen, van duurzaam gebruik van terrestrische ecosystemen, bossen duurzaam beheren, woestijnvorming tegengaan en landdegradatie tegengaan en terugdringen en biodiversiteitsverlies tot staande brengen..... Vertaling:
Roll- out agenda 21 en mensen van het land en in steden dwingen, strafbaar privébezit van gronden, waarvan veeboeren en landbouwgrond. Houd de landbouw nauwlettend in de hand, door een door het bedrijf aangetaste overheidsbureau, waarvan het beleid bijna volledig door Monsanto wordt bepaald, terwijl het door het USDA wordt gestempeld. Ban houtkachels, opvang van regenwater en tuinieren in huis, om zelfredzaamheid te criminaliseren, en de totale afhankelijkheid van de overheid te verminderen..

Doel 13: Bevorderen van vreedzame en inclusieve samenlevingen, voor duurzame ontwikkeling, toegang tot gerechtigheid voor iedereen en effectieve verantwoordelijke en inclusieve instellingen op alle niveaus bouwen... Vertaling: Verleen juridische immuniteit aan illegale vreemdelingen en beschermde minderheidsgroepen, die de vrijheid zullen hebben, om deel te nemen aan illegale activiteiten, inclusief openlijk oproepen tot massamoord op politieagenten, omdat ze de nieuwe beschermde klasse in de samenleving zijn. ( Deze politieagenten hebben ze inmiddels al in hun macht). Inclusieve instellingen betekend: het verlenen van gunstige belastingstructuren en overheidssubsidies aan bedrijven die LGBT- werknemers aannemen, of welke groep dan ook die voorstander is van de centrale planners in de regering. 

Agenda2030 van de NWO New World Order: