Info kooldioxide, methaan en stikstof

Methaan (CH4): Dit gas heeft ook wel de naam 'Moerasgas', omdat het vooral vrijkomt bij het rotten van plantenresten in een vochtige omgeving. Dit gas is zeer brandbaar en kan als je het opvangt als Biogas verbrand worden. In de jaren '80 van de vorige eeuw kregen de boeren het al te verduren toen het ministerie van land- en tuinbouw vaststelde dat Methaan een broeikasgas is dat vooral uit de ontlasting van vee komt. Dus daar moesten de boeren iets aan doen, zoals milieubelasting betalen om het vrijgekomen 'moerasgas' op te vangen en te verwerken. Toen bleek dat het aandeel Methaan dat uit de veeteelt voortkomt vrij gering is, kwam dit gas een beetje in de vergetelheid. Helaas wordt er nu langzaam maar zeker weer meer aandacht op gevestigd...

Kooldioxide (CO2): Dit gas komt vrij bij de meeste verbrandingsprocessen. Er wordt gezegd dat Kooldioxide de grootste veroorzaker van het broeikaseffect is. Wij ademen het ook uit. Dieren ook. Dus ook weer gezeur dat er teveel vee zou zijn dat CO2 uitademt. Even voor de duidelijkheid: 70% van Kooldioxide wordt in de oceanen geproduceerd en ook weer door diezelfde oceanen opgenomen. Slechts een zeer gering deel wordt door het vee geproduceerd. Even dingen in perspectief zien: De hoeveelheid Kooldioxide in de lucht wordt nu vooral in PPM = Parts Per Million = aantal deeltjes per 1 miljoen aangeduid. Waarom? Omdat het dan een groot getal lijkt. 400 PPM ziet er groter uit dan 0,04 %, terwijl het dus hetzelfde getal is, maar anders uitgedrukt. Even naar de verhoudingen kijkend. De lucht in onze aardatmosfeer bestaat voor ongeveer 20% uit Zuurstof (O2), ruim 78% uit stikstof (N2) en voor slechts 0,03% - 0,04% uit Kooldioxide (CO2). De rest bestaat uit andere gassen.

Stikstof (N2): Hier is nu ten onrechte heel veel om te doen. De 'Stikstofcrisis' of het 'Stikstofprobleem' gaat namelijk niet over dit gas in zijn pure vorm. Hierboven heb ik al vermeld dat het voor ruim 78% in de ons omringende lucht zit. Er is niets om ons ongerust over te maken wat pure stikstof betreft! Dit hoort van nature in onze aardatmosfeer te zitten.

Ammoniak (NH3): Dit is het gas dat met name vrijkomt uit de urine van zowel mens als dier. Wederom slechts een zeer gering deel uit de urine van koeien, varkens en schapen. Bedenk even dat er veel meer mensen en wilde dieren zijn die Ammoniak produceren, dan onze veestapel. Overigens is dit Ammoniakgas brandbaar en kan zonder CO2 productie in gasgestookte elektriciteitscentrales worden verstookt. Daarnaast kan het middels een chemische reactie met waterstof (H2) omgezet worden naar bruikbare eiwitten voor de voedselindustrie. Ook de natuur zelf is in staat om Ammoniak af te breken. Dus weer een hoop boerenpesterij om niets!